ปัญหาและทางออก การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

63

ปัญหาและทางออก การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

Download : http://www.scribd.com/doc/110209114/ปัญหาและทางออก-การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

- “ยุบ” โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาที่ต้องร่วมกันเรียนรู้
ประภาภัทร นิยม ที่ปรึกษาสภาการศึกษาทางเลือก

- การศึกษาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

- “ประสบการณ์เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล”
ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

- จัดการศึกษาอย่างไร จึงสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม

- กำลังใจและสติในการแก้ปัญหา
ศ.ระพี สาคริก ประธานสมาคมสภาการศึกษาทางเลือก

ฯลฯ